scientific journal
  • ISSN 2072-8158
  • -
  • Урал-Пресс: 012688

Nikolaj N. Kudryavcev

Publications «Water: chemistry and ecology»:


Hramenkov S.V., Hrenov K.E., Shushkevich E.V., Kozlov M.N., Kostyuchenko S.V., Volkov S.V., Levchenko D.A., Parilov P.S., Kudryavcev N.N., Zaytseva S.G.
Activated oxidation processes in drinking water systems
// Water: chemistry and ecology. — 2012. — № 5. — c. 28-32