scientific journal
  • ISSN 2072-8158
  • -
  • Урал-Пресс: 012688

Valerij N. Udachin

Publications «Water: chemistry and ecology»:


Udachin V.N., Vilyamson B., Kitagava R., Lonschakova G.F., Aminov P.G., Udachina L.G.
Chemical composition and mechanisms of formation of acid mine waters of Southern Urals
// Water: chemistry and ecology. — 2011. — № 10. — c. 3-8


Filippova K.A., Aminov P.G., Udachin V.N., Kisin A.Yu., Grebenschikova V.I., Deryagin V.V., Petrischev V.P., Lonschakova G.F., Udachina L.G.
Water chemical composition in pit lakes of the Southern Urals
// Water: chemistry and ecology. — 2013. — № 7. — c. 3-8