scientific journal
  • ISSN 2072-8158
  • -
  • Урал-Пресс: 012688

Lyubov V. Konovalova

Publications «Water: chemistry and ecology»:


Zavaltseva O.A., Konovalova L.V., Svetukhin V.V.
Modern eco-hydrochemical state of Kuibyshev reservoir within Ulyanovsk region
// Water: chemistry and ecology. — 2011. — № 9. — c. 17-22


Zavaltseva O.A., Konovalova L.V., Svetukhin V.V.
Evaluation of technogenic geochemical anomalies in bottom sediments of the Kuibyshev Reservoir in the Ulyanovsk town
// Water: chemistry and ecology. — 2013. — № 7. — c. 119-123