scientific journal
  • ISSN 2072-8158
  • -
  • Урал-Пресс: 012688

PILOT STUDY OF THE SORBENT RECEIVED ОN THE BASIS OF THE MOULDING OF THE АSTRAKHAN REGION

Published in «Water: chemistry and ecology» № 5 / 2017 , p. 60–66.
Heading:

 

Shachneva E.Yu.

Summary:
The paper presents the description of the sorption method of wastewater treatment. The structure of silica clay and clay materials according to the results of x-ray analysis is considered. The main mineral and chemical composition of a molding in the Astrakhan region, which was the basis for obtaining of modifi ed sorbent SV-1-A.
The article presents the main adsorption-structural and physical-chemical characteristics of the modifi ed sorbent, which can be used for wastewater treatment of industrial enterprises from the chemicals. The results of the research will allow to minimize operating costs of treatment facilities, to improve the effi ciency, reliability and stability, improve water quality of surface water sources.

Keywords: methods, molding, purification of waters, sorbent

Bibliographic link:
Shachneva E.Yu. PILOT STUDY OF THE SORBENT RECEIVED ОN THE BASIS OF THE MOULDING OF THE АSTRAKHAN REGION // Water: chemistry and ecology. — 2017. — № 5. — c. 60–66. — http://watchemec.ru/en/article/28539/

Literature:
1. Kosobucki P. Immobilization of selected heavy metals
in sewage sludge by natural zeolites / P. Kosobucki, M.
Kruk, B. Buszewski // Bioresource Technol. 2008. V. 99.
#13. P. 5972-5976.
2. Kirsanov M.P. Povyshenie kachestva pitevoj
vody promyshlennyh regionov na primere Kuzbassa /
M.P. Kirsanov, T.A. Krasnova. KemTIPP. Kemerovo.
2009. 204 s.
3. Klimov E.S. Prirodnye sorbenty i kompleksony
v ochistke stochnyh vod / E.S. Klimov, M.V. Buzaeva.
Ulyanovsk: UlGTU, 2011. 201 s.
4. Klimov E.S. Himicheskaya stabilizaciya galvani-
cheskih shlamov i vozmozhnost ih ispolzovaniya v
processah ochistki stochnyh vod / E.S. Klimov, V.V.
Semenov // Ekol. himiya. 2003. T. 12. Vyp. 3. S. 200-
207.
5. Koganovskij A.M. Adsorbciya i ionnyj obmen v
processah vodopodgotovki i ochistki stochnyh vod.
Kiev: Nauk. Dumka, 1983. 240 s.
6. Problemy zagryazneniya okruzhayuschej sredy i tok-
sikologii: Per. s angl. / Pod red. Dzh. Uera. M.: Mir.
1993. 192 s.
7. Savin A.V. Organomodificirovannye sorbenty
dlya udaleniya legkih neftyanyh uglevodorodov iz vod-
noj i vozdushnoj sred. Diss….kand. tehn. nauk. Kazan.
2014. 178 s.
8. Alykov N.M. Opoki Astrahanskoj oblasti / N.M.
Alykov, T.V. Alykova. Astrahan. Izd-vo Astrahan.
gos. un-ta. 2004. 250 s.
9. Aktivnye ugli. Spravochnik / Sost. D.A.
Kolyshkin, K.K. Mihajlova. L.: Himiya. 1974. 56 s.
10. Dubinin M.M. Poverhnostnye okisly i sorb-
cionnye svojstva aktivnyh uglej // Uspehi himii.
1995. T. 24. #5. S. 513-526.
11. Dubinin M.M. Poristaya struktura i adsorbcion-
nye svojstva aktivnyh uglej. M.: VAHZ. 1965. 72 s.
12. Tarkovskaya I.A. Okislennyj ugol. Kiev: Naukova
dumka, 1981. 200 s.
13. Frumkin A.N. Adsorbciya i okislitelnye pro-
cessy // Uspehi himii. 1949. T.18. #1. S. 9-21.
14. Klyaev V.I. Fiziko-himicheskoe izuchenie struktu-
ry prirodnyh sorbentov. Fiziko-himicheskoe issle-
dovanie prirodnyh sorbentov i ryada analiticheskih
sistem / V.I. Klyaev, F.A. Slisarenko. Saratov. 1967.
203 s.
15. Shachneva, E.Yu. Fiziko-himiya adsorbcii floku-
lyantov i sinteticheskih poverhnostno-aktivnyh ve-
schestv na sorbente SV-1-A. Dis.… kand. him. nauk.
Mahachkala, 2011. 139 s.
16. Shachneva E.Yu. Sorbent dlya ochistki vody ot flo-
kulyantov / E.Yu. Shachneva, N.M. Alykov // Ekologiya
i promyshlennost Rossii. 2010. #8. S. 20-21.
17. Shachneva E.Yu. Issledovanie processa sorbcii
flokulyantov na sorbente SV-1-A / E.Yu. Shachneva,
N.M. Alykov // Izvestiya VUZov. Himiya i himiche-
skaya tehnologiya. 2010. #8. T.53. S. 50-54.
18. Shachneva E.Yu., Alykov N.M., Alykova T.V.,
Alykov E.N. Sorbent SV-1-A dlya ochistki vody /
Tehnicheskie usloviya. TU 5711-016-02079218-2010, ot
01.12.2010 g. 14 s.
19. Shachneva E.Yu. Izuchenie sorbcii flokulyantov na
sorbente CV-1-A / E.Yu. Shachneva, N.M. Alykov //
Bezopasnost zhiznedeyatelnosti. 2010. #8. S. 39-42.
20. Shachneva E.Yu. Ispolzovanie sorbenta CV-1-A
dlya ochistki vody ot flokulyantov / E.Yu. Shachneva,
N.M. Alykov // Estestvennye nauki. 2009. #4(29).
S. 158-167.
21. Shachneva E.Yu. Adsorbciya kadmiya iz vodnyh ras-
tvorov na modificirovannyh sorbentah / E.Yu.
Shachneva, N.M. Alykov, D.E. Archibasova // Tehnika
i tehnologiya pischevyh produktov. 2012. #4. S. 171-
176.
22. Shachneva E.Yu. Izvlechenie kadmiya iz vodnyh ras-
tvorov neftyanyh mestorozhdenij modificirovanny-
mi sorbentami / E.Yu. Shachneva, N.M. Alykov, D.E.
Archibasova // Geologiya, geografiya i globalnaya ener-
giya. 2012. #3. S. 114-123.