scientific journal
  • ISSN 2072-8158
  • -
  • Урал-Пресс: 012688

INFLUENCE OF GRAIN-SIZE DISTRIBUTION OF SEDIMENTS ON THE MOBILITY AND TOXICITY OF HEAVY METALS IN THE COASTAL ZONE OF THE GULF OF FINLAND

Published in «Water: chemistry and ecology» № 1 / 2017 , p. 11-18.
Heading:

 

Polyak Yu.M.
Shigaeva T.D.
Kudryavceva V.A.
Konakov V.G.

Summary:
High anthropogenic pressure on the coastal zone of the Gulf of Finland leads to the accumulation of heavy metals in sediments and higher content of their mobile, bioavailable forms. The maximum content of mobile forms of metals (up to 6.8 μg/g) was found in the monitoring stations located in close proximity to major sea ports (Primorsk, Luga Bay, Lomonosov). Metals mobility is largely dependent on the particle size distribution of sediments. A signifi cant connection between the mobile forms of copper and zinc and content of clay fractions was established. Copper and lead — metals that are the main contributors to the pollution of the bay, have a toxic eff ect on the enzyme activity of sediments. Long anthropogenic interference contributes to the adaptation of the microbial community to heavy metals.

Keywords: enzymatic activity, grain-size distribution, labile metals, sediments

Bibliographic link:
Polyak Yu.M., Shigaeva T.D., Kudryavceva V.A., Konakov V.G. INFLUENCE OF GRAIN-SIZE DISTRIBUTION OF SEDIMENTS ON THE MOBILITY AND TOXICITY OF HEAVY METALS IN THE COASTAL ZONE OF THE GULF OF FINLAND // Water: chemistry and ecology. — 2017. — № 1. — c. 11-18. — http://watchemec.ru/en/article/28310/

Literature:
1. Alimov A.F. Izmeneniya v ekosistemah vostochnoj
chasti Finskogo zaliva/ A.F.Alimov, S.M.Golubkov
// Vestnik Rossijskoj akademii nauk. 2008. T. 78.
#3. S.223-228.
2. Gubelit Y. Nutrient and metal pollution of the
eastern Gulf of Finland coastline: sediments, macroalgae,
microbiota / Y. Gubelit, Y. Polyak, G. Dembska, G.
Pazikowska-Sapota, L. Zegarowski, D. Kochura, D.
Krivorotov, E. Podgornaya, O. Burova, C. Maazouzi. //
Science of the Total Environment. 2016. V. 550. P. 806-
819.
3. Waller P.A. Evaluation of ‘labile’ metal levels in
polluted creek sediments, using transfer of metal to
cation exchangers and ASV analysis of chemical extracts
/ P.A. Waller, W.F. Pickering // Chemical Speciation &
Bioavailability. 1991. V. 3(2). P. 47-54.
4. Gillan D.C. Links between bacterial communities
in marine sediments and trace metal geochemistry as
measured by in situ DET/DGT approaches / D.C. Gillan,
W. Baeyens, R. Bechara, G. Billon, K. Denis, P. Grosjean,
M. Leermakers, L. Lesven, A. Pede, K. Sabbe, Y. Gao //
Marine Pollution Bulletin. 2012. V. 64. P. 353-362.
5. Sakan S. Distribution and fractionation of heavy metals
in the Tisa (Tisza) river sediments / S. Sakan, I. Grñetis,
D. Dworpevic // Env Sci Pollut Res 2007. V. 14. #4. P.
229-236.
6. Dhanakumar S. Heavy-metal fractionation in surface
sediments of the Cauvery River estuarine region,
Southeastern coast of India / S. Dhanakumar, K.R.
Murthy, G. Solaraj, R. Mohanra // Arch. Environ.
Contam. Toxicol. 2013. V. 65. P. 14-23.
7. Eggleton J. A review of factors aff ecting the release
and bio-availablity of contaminants during sediment
disturbance events / J. Eggleton, K.V. Thomas //
Environment International. 2004. V. 30. P. 973-980.
8. GOST 17.1.5.01-80. Ohrana prirody. Gidrosfera.
Obschie trebovaniya k otboru prob donnyh otlozhe-
nij vodnyh obektov dlya analiza na zagryaznennost.
Gosudarstvennyj komitet SSSR po standartam.
Moskva. 10 s.
9. Eshel G. Critical evaluation of the use of laser
diff raction for partical-size distribution analysis / G.
Eshel, G.J. Levy, U. Mingelgrin, M.J. Singer // Soil Sci.
Soc. Am. J. 2004. V. 68. P. 736-743.
10. Fedotov G.N. Fiziko-himicheskie osnovy razli-
chij sedimentometricheskogo i lazernogo difrakcion-
nogo metodov opredeleniya granulometricheskogo sosta-
va pochv / G.N. Fedotov, E.V. Shein, V.I. Putlyaev, T.A.
Arhangelskaya, A.V. Eliseev, E.Yu. Milanovskij //
Pochvovedenie. 2007. #3. S. 310-317.
11. Kudryavceva V.A. Vliyanie himicheskogo sosta-
va vodnoj sredy na formy tyazhelyh metallov /
V.A. Kudryavceva, R.L. Levit, O.M. Berezhkovskaya //
Regionalnaya ekologiya. 2011. #1-2. S. 88-95.
12. Haziev F.H. Metody pochvennoj enzimologii.
M.:Nauka, 2005. 252 s.
13. Normativy dopustimogo vozdejstviya rek i ozer
bassejna Finskogo zaliva (ot granicy Rossijskoj
Federacii do severnoj granicy bassejna reki Neva
/ Ministerstvo prirodnyh resursov i ekologii
Rossijskoj federacii, federalnaya sluzhba po gidro-
meteorologii i monitoringu. 2012. 103 c.
14. Roussiez V. Fate of metals in coastal sediments of
a Mediterranean fl ood-dominated system: An approach
based on total and labile fractions / V. Roussiez, L.
Wolfgang, O. Radakovitch, J.-L. Probst, A. Monaco, B.
Charrière, R. Buscail // Estuar. Coast. Shelf Sci. 2011. V.
92. #3. P. 486-495.
15. Dauvalter V.A. Geoekologiya donnyh otlozhenij
ozer. Murmansk: Izd-vo Murmanskogo gos. Teh. un-ta,
2012. 242 s.
16. Tomilina I.I. Donnye otlozheniya kak ob-
ekt toksikologicheskih issledovanij (obzor) /
I.I.Tomilina, V.T.Komov // Biologiya vnutrennih
vod. 2002. #2. S. 20-26.
17. Korneeva G.A. Indikaciya rajonov Severnogo
Kaspiya po biohimicheskim (fermentativnym) po-
kazatelyam vod i donnyh osadkov / G.A. Korneeva,
L.Yu. Miroshnik, A.G. Cycarin // Izv. RAN.Ser.
Biologiya. 2003. #5. S. 599-609.
18. Galiulin R.V. Fermentativnaya diagnostika za-
gryazneniya okruzhayuschej sredy tyazhelymi metallami /
R.V. Galiulin, R.A. Galiulina // Vestnik Rossijskoj
Akademii Nauk. 2012. T. 82. #11. S. 999-1003.
19. Gillan D.C. Structure of sediment-associated microbial
communities along a heavy-metal contamination gradient
in the marine environment / D.C. Gillan, B. Danis,
P. Pernet, G. Joly, Dubois P. // Appl. Environ. Microbiol.
2005.V. 71. P. 679-690.
20. Polyak Y.M. Microbial population changes in the
polluted coastal sediments of the Gulf of Finland, Baltic
Sea / Y.M. Polyak, N.G. Medvedeva, Y.I. Gubelit,
G. Dembska, L. Zegarowski, G. Sapota / Measuring and
Modeling of Multi-Scale Interactions in the Marine
Environment. BALTI C. 2014. P. 32-37.