scientific journal
  • ISSN 2072-8158
  • -
  • Урал-Пресс: 012688

mineral waters

Publications with keyword:
Hutoryanskij V.A., Hahinov V.V., Kustova O.V., Gorshkov A.G.
Assessment of the stability of the drug isolated from sulphide mineral water Novonukutskaya
// Water: chemistry and ecology. — 2019. — . — c. 131-136


Hutoryanskij V.A., Hahinov V.V., Namsaraev B.B., Safronov A.Yu., Kashevskij A.V., Mineeva L.A.
Determining of the molecular sulfur in the healing mineral waters
// Water: chemistry and ecology. — 2016. — № 09. — c. 70-74